OR Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van het personeel. Het bestaat uit 15 leden gekozen door en uit het personeel. Daarbij komt de ambtelijk secretaris welke beschikbaar gesteld wordt door P&O. De ondernemingsraad voert namens personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben.

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

beschrijvingsvoorbeeld van het doel van het formulier.

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.