ONDERNEMINGSRAAD VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG
 
 
I.  Begripsbepalingen
 
Artikel 1
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
 
bestuurder
Directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
ondernemer
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
onderneming
de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
ondernemingsraad
 
de ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
in de onderneming werkzame personen
iedere medewerker met een benoeming bij Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de personen genoemd in artikel 5 van dit reglement, alsmede de personen die op grond van het bepaalde in hoofdstuk 9b CAR-UWO volledig buitengewoon verlof danwel onbetaald volledig verlof genieten gedurende een periode van maximaal twee jaar nadat dit volledig buitengewoon verlof danwel onbetaald volledig verlof is ingegaan”. 
vrijwilligers
medewerkers die alleen een vrijwilligersaanstelling hebben (en dus niet ook nog een beroepsaanstelling, conform art. 19 CAR UWO)
beroeps repressief
medewerkers met een beroepsaanstelling die hiërarchisch in het programma Brandweerzorg, onderdeel incidentbestrijding gepositioneerd zijn
niet-repressief beroeps
medewerkers met een beroepsaanstelling die hiërarchisch in het programma Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, de ondersteunende afdelingen en de onderdelen Risicobeheersing, Vakbekwaamheid, Kaderstelling en Meldkamer van het programma Brandweerzorg gepositioneerd zijn
 
 
II.  Samenstelling en zittingsduur
 
Artikel 2 
De ondernemingsraad bestaat uit 13 leden, die worden gekozen uit één lijst waarbij, om tot een representatieve verdeling in zetels te komen, sprake is van een verdeling in categorieën, waaruit zoveel als mogelijk de leden van de ondernemingsraad worden verkozen, te weten:
 
4 leden die vrijwilliger zijn (zie begrip vrijwilliger)
4 leden die repressief beroeps zijn (zie begrip beroeps repressief)
4 leden die niet-repressief beroeps zijn (zie begrip niet-repressief beroeps)
1 extra zetel (komt voort uit de 5de kandidaat van de categorie met een hoger aantal stemmen dan de 5de kandidaten uit de overige 2 categorieën.
 
Van elke categorie worden de eerste 4 kandidaten geacht te zijn verkozen, die het hoogste aantal stemmen hebben ontvangen.
De ondernemingsraad baseert zich in deze op artikel 9 lid 4 van de Wet op de Ondernemingsraden.
De ondernemingsraad kiest bij gewone meerderheid van stemmen uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, alsmede een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.
De voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad vormen tezamen met de ambtelijk secretaris het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad.
De ondernemingsraad heeft een ambtelijk secretaris. Op deze ambtelijk secretaris is artikel 21 van de Wet op de Ondernemingsraden onverkort van toepassing. De ambtelijk secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad maar heeft geen stemrecht.
De ondernemingsraad stel binnen de gekozen leden de benodigde commissies vast. Het leden van het Dagelijks bestuur nemen hierin geen zitting.
De ondernemingsraad maakt gebruik van de faciliteiten zoals opgenomen in de faciliteitenregeling.
 
Artikel 3
De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af.
De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar
 
 
III.  Voorbereiding van de verkiezingen
 
Artikel 4
De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Ondernemingsraad.
De Ondernemingsraad kan de organisatie van de verkiezing opdragen aan een commissie.
 
 
Artikel 5
Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de onderneming werkzaam zijn.
Kiesgerechtigd zijn tevens de personen die gedurende ten minste 12 maanden middels een detacherings- of inleenregeling werkzaam zijn binnen de onderneming, zonder dat zij een persoonlijk detacheringscontract hebben.
Personen met een persoonlijk detacheringscontract worden beschouwd als in de onderneming werkzaam.
Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de onderneming werkzaam zijn.
Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen, genoemd in lid 2 van dit artikel, die gedurende ten minste 15 maanden in de onderneming werkzaam zijn.
 
Artikel 6
De ondernemingsraad bepaalt na overleg met de bestuurder de datum van de verkiezingen alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.
De secretaris van de ondernemingsraad doet van een en ander mededeling aan de bestuurder, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties. Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen ten minste 13 weken.
De datum van de verkiezing ligt niet eerder dan 4 weken en niet later dan 2 weken voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van de ondernemingsraad.
 
Artikel 7
Uiterlijk 9 weken voor de verkiezingen stelt de verkiezingscommissie een lijst op van de in artikel 5 werkzame personen, die op de verkiezingsdatum verkiesbaar en/of kiesgerechtigd zijn, en maakt deze lijst in de ondernemingsraad en organisatie bekend.
Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een motivatie van de kandidaat bij de verkiezingscommissie. Deze verstrekt aan de kandidaat een gedagtekend bewijs van ontvangst. Wordt deze kandidaatstelling ingediend door een werknemersorganisatie dan ontvangt deze een gedagtekend bewijs van ontvangst.
Zowel georganiseerde als niet-georganiseerde medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen.
Niet-georganiseerde medewerkers hoeven geen handtekeningenlijst te overhandigen.
Tot uiterlijk 6 weken voor de verkiezingsdatum kunnen kandidaten zich verkiesbaar stellen bij de verkiezingscommissie van de ondernemingsraad.
 
Artikel 8
De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement.
De verkiezingscommissie verklaart de kandidatuur van een kandidaat die niet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten voldoet, ongeldig en deelt dit onverwijld schriftelijk en met opgave van redenen mede aan degene die zich kandidaat wilde stellen. Gedurende 1 week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst (zoals genoemd in art. 2 lid 1) aan de gestelde vereisten aan te passen.
De kandidatenlijst (uitgesplitst per categorie)  wordt uiterlijk 4 weken voor de verkiezingsdatum door de ondernemingsraad aan de in de onderneming werkzame personen bekend gemaakt.
 
Artikel 9
Indien er in een categorie niet meer kandidaten zijn gesteld dan er voor die categorie zetels zijn te vervullen, vinden er in die categorie geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn verkozen.
Indien de verdeling zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van dit reglement niet behaald wordt, wordt voor de categorie waarvoor onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn, binnen deze categorie een nieuwe uitvraag gedaan. Mocht ook deze uitvraag zonder het gewenste resultaat eindigen blijven de zetels onbezet, tenzij het minimale aantal van 13 leden niet wordt gehaald.
 
IV.  Wijze van stemmen bij verkiezingen
 
Artikel 10
De verkiezing geschiedt bij geheime digitale stemming.
Door of namens de Ondernemingsraad wordt voor de verkiezingsdatum aan iedere kiesgerechtigde persoon per post een stembiljet uitgereikt. Op dit stembiljet staan instructies hoe gestemd dient te worden en de kandidaten vermeld. Na invulling moet de kiesgerechtigde persoon dit stembiljet via internet versturen.
 
Artikel 11
Iedere kiesgerechtigde persoon brengt 1 stem uit. Men kan op iedere kandidaat ongeacht tot welke categorie deze behoord stemmen.
 
Artikel 12
Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie binnen 1 week het aantal geldige stemmen vast dat op elke categorie en elke daarop voorkomende kandidaat is uitgebracht.
 
Artikel 13
Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien voor de laatste te bezetten zetel(s) meerdere kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot in bijzijn van de verkiezingscommissie en de desbetreffende personen/kandidaten.
De uitslag van de verkiezing wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen, en is voor iedereen op een gelijktijdig moment beschikbaar.
 
Artikel 14
De stembiljetten worden door de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad ten minste drie maanden bewaard, digitaal. 
 
V.  Voorziening in tussentijdse vacatures
 
Artikel 15
In geval van een tussentijdse vacature in de ondernemingsraad wijst de ondernemingsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die voor de betrokken categorie, bedoeld in artikel 2 lid 1, blijkens de uitslag van de laatstgehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt. Indien er niemand anders in aanmerking komt, wordt binnen de categorie een nieuwe kandidaat voor de vacature gezocht en wordt de vacature bekend gemaakt in de organisatie. In het geval dat zich slechts een kandidaat per vacature beschikbaar stelt, wordt de betreffende kandidaat voorgesteld en volgt er een bezwarentermijn voor alle belanghebbenden van twee weken. Indien er geen bezwaren komen wordt de kandidaat geacht te zijn verkozen.
Indien binnen de desbetreffende categorie geen belangstelling is wordt de zetel toegewezen aan de eerstvolgende kandidaat met het hoogste aantal stemmen in een van de andere categorieën. Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend wanneer het aantal leden van de ondernemingsraad anders onder de 13 zou zakken, zijnde het aantal dat volgens art. 6 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden voor een organisatie ter grootte van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gewenst is. Van dit aantal kan zowel naar boven als naar beneden worden afgeweken met toestemming van de WOR-bestuurder. In artikel 2 lid 1 van dit reglement vermeldt het aantal leden dat gekozen kan worden.
De aanwijzing als bedoeld in lid 2 geschiedt zo mogelijk binnen een maand na het ontstaan van de vacature. Artikel 13, lid 2, is van overeenkomstige toepassing.
Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, wordt in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing in de betreffende categorie (ën), tenzij binnen 6 maanden een algemene verkiezing plaatsvindt.
 
 
VII.  Bezwarenregeling
 
Artikel 16
1. Tegen een besluit van de ondernemingsraad met betrekking tot:
a.de  bepaling van de datum van de verkiezing en de tijdstippen van het begin en einde  
   van de stemming (artikel 6, lid 1),
b.de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen (artikel 7, lid 1),
c.de geldigheid van een kandidatenlijst per categorie (artikel 8, lid 3),
d.de vaststelling van de uitslag van de verkiezing (artikel 13, lid 2),
e.de voorziening in een tussentijdse vacature (artikel 15),
    kan iedere belanghebbende binnen 1 week na de bekendmaking van het besluit    
    bezwaar maken bij de ondernemingsraad.
2. De verkiezingscommissie neemt de bezwaren in behandeling.
3. De ondernemingsraad beslist onverwijld op het bezwaar en treft daarbij zo nodig de      
    noodzakelijke maatregelen.
 
VIII. Werkwijze en secretariaat
 
Artikel 17
De ondernemingsraad komt in vergadering bijeen, naast de reguliere vergaderingen, in de navolgende gevallen:
a. op verzoek van de voorzitter,
b. op gemotiveerd verzoek van ten minste 3 van de leden.
De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van de ondernemingsraad wordt gehouden binnen 14 dagen nadat hun verzoek daartoe bij de voorzitter is ingekomen.
De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. De bijeenroeping geschiedt ten minste 7 dagen voor de te houden vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen.
Een vergadering kan altijd plaatsvinden, ook indien de meerderheid van de leden van de ondernemingsraad afwezig is. Er kan dan echter geen besluit genomen worden. Daarvoor dient minimaal de helft plus 1 van het aantal zittende leden van de ondernemingsraad aanwezig te zijn.
Indien op grond van het vorige lid niet tot besluitvorming kan worden overgegaan zal er terstond een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, welke tenminste 7 dagen voor deze te houden vergadering geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen. Tijdens deze tweede vergadering kan er, onafhankelijk van het aantal aanwezige leden, een besluit door de ondernemingsraad worden genomen, mits dit gebeurt met meerderheid van stemmen.
Bij ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest de ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering.
OR-leden hebben de mogelijkheid om hun stem schriftelijk en tijdig (3 werkdagen van te voren) te mandateren bij de ambtelijk secretaris.  
 
Artikel 18       De secretaris van de ondernemingsraad
De ondernemingsraad benoemt een secretaris.
De secretaris is belast met het bijeenroepen van de ondernemingsraad, het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de vergadering, alsmede met het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de ondernemingsraad bestemde en van de ondernemingsraad uitgaande stukken.
De secretaris maakt in overleg met de voorzitter voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de ondernemingsraad kan bij de secretaris een voorstel indienen voor plaatsing van een onderwerp op de agenda.
De secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van de ondernemingsraad, aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzamer personen. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking ten minste 7 dagen voor de vergadering van de ondernemingsraad.
 
Artikel 19
De ondernemingsraad beslist bij meerderheid van stemmen. Ter bepaling of aan dit voorschrift wordt voldaan tellen blanco stemmen niet mee.
Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd.
 
 
Artikel 20
Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de ondernemingsraad maakt de secretaris een verslag van die vergadering op en zendt dit toe aan de leden van de ondernemingsraad.
De leden van de ondernemingsraad kunnen bezwaar maken tegen de inhoud van het verslag op de eerstvolgende OR-vergadering. Indien er geen bezwaar gemaakt wordt zal het verslag worden vastgesteld. De secretaris maakt na vaststelling van het verslag het verslag bekend aan de in de onderneming werkzame personen en aan de ondernemer. Het aan de in de onderneming werkzame personen bekend te maken verslag bevat geen gegevens waaromtrent geheimhouding moet worden betracht ingevolge het bepaalde in artikel 20 van de wet.
Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt de secretaris het verslag eerst bekend nadat de ondernemingsraad over het verslag heeft beslist.
 
Artikel 21
De secretaris maakt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden van de ondernemingsraad in het afgelopen jaar. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de ondernemingsraad.
De secretaris maakt het jaarverslag zo spoedig mogelijk na de goedkeuring bekend aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen.
 
IX. Slotbepalingen
 
Artikel 22
Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de ondernemingsraad.
Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt de ondernemingsraad de ondernemer in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken.
In de vergadering waarin wordt besloten het reglement te wijzigen of aan te vullen dienen ten minste tweederde van de leden van de ondernemingsraad aanwezig te zijn.
Een zodanig besluit behoeft ten minste een meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen. Ter bepaling of aan dit voorschrift is voldaan tellen blanco stemmen niet mee.
De ondernemingsraad verstrekt onverwijld een exemplaar van de wijziging of aanvulling aan de ondernemer en medewerkers.
 
Artikel 23
Dit reglement treedt in werking op 17 mei 2023.
Sittard, 17 mei 2023
 
 
 
De secretaris OR B. Pepels                               De voorzitter OR J. Beucken
 
                                                          Afbeelding met schets
 
Automatisch gegenereerde beschrijving
 
 
Laatste verslagen
Notulen OR Vergadering 10-05-2023
Notulen OR Vergadering 12-04-2023
Notulen OV Vergadering 29-03-2023
Notulen OV Vergadering 08-02-2023
Notulen OR Vergadering 29-04-2023
 
Nieuws
JAN
28
2023
Meningsverschil OR – WOR bestuurder OR Reglement
Bij de behandelen van het OR Reglement voor de komende…
AUG
11
2022
Or jaarverslag 2021 rectificatie
In de gedrukte versie van het jaarverslag ontbreekt een…
Agenda
 
OR Vergadering
05/07/2023 – 19:00